kamagra Gel ini membolehkan anda melakukan prestasi seksual yang lebih tinggi untuk memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengalaman seksual anda.

gel kamagra Anda boleh menyelesaikan masalah ereksi anda dan mencari jawapan kepada soalan apa itu kamagra gel di laman web kami.

Senarai Peribahasa Bahasa Hindi

SENARAI BIDANG PENERBITAN JERMAN

Unregelmäßige Verben  

infinitif Saya Prater Perfekt

backen (du bäckst, er bäckt) backte [buk] yang Gebäck

befehlen (du befiehlst, er befiehlt; befiehl!) befahl befohl yang

beginnen beganne manakala Begonia

yang Beiße Biss gebiss yang

bergen (du birgst, er birgt, birg!) barg (bärge) geborg yang

bersatu (du birst, er birst, er berstet) barst (bärste) dari gebors

bewegen bewog (bewöge) bewog yang

bieger yang rawa gebogen

menawarkan bot (lain-lain) geboten

ribu band (bände) yang GeBin

bit bat (bäte) Gebet yang

blasen (du bläst, er bläst) Blies geblasen

bleiben blieb geblieben

braten (du brätst, er brät) Briet gebrat yang

brechen (du brichst, er bricht; brich!) brach (bräche) gebrochen

Brennan brannte [brennte] gebrannt

bringen brachte (brachte) gebracht

bersamaan dachte (dachte) gedacht

dingen dingte [dang] Gedung

dreschen (du drischst, er drischt; drisch!) drosch (drösche) gedroschen

dringen drang (dränge) gedrung yang

dürfen (ich darf, du darfst, er darf) tahan lama gedurft

empfehlen (du empfiehlst, er empfiehlt empfiehl!) empfahl (empföhle; empfähle) empfohlen

erlöschen (du erlischst, erlisch) erlosch (erlösche) erlosch yang

awal dalam erkannt untuk erkannt

erschrecken (du erschrickst, er erschrickt; erschrick!) erschrak (erschräke) erschrock yang

essen (du ißt, er ißt; iß!) aß (äße) gegessen

fahren (du fährst, er fährt) fuhr (führe) gefahren

jatuh (du fällst, er fällt) jatuh gefallen

fangen (du fängst, er fängt) jari gefangen

fechten (er ficht) focht (föchte) dari gefoch

mencari fand (fände) gefunden

flechten (du flich [t] st, er flicht) flocht (flöchte) dari gefloch

fliegen flog geflog yang

flieh yang floh gefloh yang

fließen floß (siram) gefloss yang

fressen (du frißt, er frißt; friß!) fraß (fräße) gefress yang

yang Friera fror (fröre) gefror yang

Garen gor, [gärte] (oleh) gegoren (gegärt)

gebären (du gebierst, sie gebiert) gebar (gebäre) geboren

geben (du gibst, er gibt; gib!) gab diberikan

gedeih yang gedieh gedieh yang

gehen halia pergi

Geling yang gelang (gelange) gelungen

datang dari (du giltst, er gilt; gilt!) galt (galte, matlamat) gegolt yang

gen genas (genäse) gen

genießen genoß genoss yang

geschehen (es geschieht) geschah geschehen (geschähe)

gewinnen gewann (gewönne, gewänne) gewonn yang

Giessen goß gegoss yang

Gleichen glich geglich yang

gleiten glitter dari geglit

Glimmen glomm [glimmme] geglommen (geglimmt)

graben (du gräbst, er gräbt) grub gegrab yang

grab griffin gegriff yang

haben (du hast, er hat) hatte (hatte) gehabt

halten (du hältst, er hält) hielt gehalten

Hangen hung gehang yang

hauen haute, hieb gehau yang

sentiasa hob tinggi

heißen Hiesse geheiß yang

helfen (du hilfst, er hilft; hilf!) setengah (hulfe) geholfen

kennen kannte (kennte) gekannt

mendaki klomm (klömme) pembiayaan geklom

bunyi klang (klänge) geklung yang

kneif yang kniff gekniff yang

mangkuk kam (käme) datang

können (ich kann, du kannst, er kann) konnte (könnte) gekonnt

kriech yang kroch (kröche) gekroch yang

sfera menyembuhkan [kor] gekoren

sarat (du lädst, er lädt) lud geladen

lassen (du läßt, er läßt) Liesse Gelass yang

laufen (du läufst, er läuft) lief gelaufen

Leiden lebih kecil telah berkembang daripada

leih yang Lieh gelieh yang

lesen (du liest, er liest; lies!) las (läse) gelesen

liegen lag (läge) gelegen

lügen log (kaki) gelog yang

mahlen mahlt untuk tanah

mengelakkan MIED kapal

melekat (melompat, susu, melekat, meleleh, susu!) meluk, molk gemolken (gemelkt)

messen (du mißt, er mißt; miß!) maß (mäße) gemessen

mißling yang mißlang mißlungen (mißlänge)

magenta (ich mag, du magst, er mag) mochte (möchte) gemocht

müssen (ich muß, du mußt, er muß) mufte gemußt

nehmen (du nimmst, er nimmt; nimm!) nahm (nähme) mengambil

nennen nannte [nennte] dinamakan

yang Pfeifer pfiff gepfiff yang

preisen Pries yang gepries

quellen (quillst, quillt; quill!) quoll (quölle) gequoll yang

raten (du rätst, er rät) Rieter geraten

Reiben Rieber gerieb yang

yang Reiss Riss gerissen

reiten Ritter geritten

Rennen rannte [rennte] gerannt

riechen roch (röche) geroch yang

cincin rang (ränge) yang Gerung

Rinna yang rann (ränne) yang Geronimi

rufen rief geruf yang

Salze yang salzt untuk gesalz yang

saufen (du säufst, er säuft) soff gesoff yang

saugen saugte, sog gesaugt, gesogen

schaffen schuf (schüfe) geschaffen

dari Scheide Schieder dari geschie

scheinen schiena yang geschien yang

scheiße yang schiß geschiss yang

schlten (du schiltst, sch schilt! schilt!) schalt (schölte) gescholt yang

scheren schor (schöre) geschoren

yang Schieber schob (schöbe) geschob yang

menembak schoß (schösse) yang Geschoß

skim ini Schundler Gesch yang

schlafen (du schläfst, er schläft) Schlief geschlafen

schlagen (du schlägst, er schlägt) schlug (schlüge) geschlagen

yang Schleicher schlichte geschlich yang

schleifen cut geschliffen

yang Schleiss schliß, schleißte geschlissen, geschleißt

schließen schloß (schlösse) ditutup

yang Schlinge schlang (schlünge) geschlung yang

yang Schmeisser Schmisser geschmiss yang

schmelzen (du schmilzt, er schmilzt; schmilz!) schmolz (schmölze) geschmolz yang

schneiden schnitter dari geschnitten

schreiben Schrieber ditulis

schreien Schrier untuk geschri [e] n

yang Schreiter Schritt dari geschrit

Schweigen Schwieger geschwieg yang

schwellen (du schwillst, er schwillt) schwoll (schwölle) bengkak

berenang schwamm (schwömme, schwämme) pembiayaan geschwom

schwa yang schwand (schwände) yang Geschw

schwingen schwang (schwänge) geschwung yang

yang Schwörer schwor (schwüre) geschwor yang

sehen (du siehst, er sieht; sieh [e]!) sah (sähe) gesehen

sein (ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind; sei!, seid!) perang (wäre) gewesen

menghantar sandte, sendete gesandt, gesendet

dari Siem siedete, sott gesne, gesiedet

singen menyanyi (sänge) yang Gesung

sinken tenggelam (sänke) gesunk yang

sinnan sann (sänne) gesonn yang

duduk saß (säße) gesessen

kiri (ich sol, du sol, sol kanan) perlu gesollt

yang Speier SPIE GeSpa [e] n

pemutar spann (sponne, spänne) gesponn yang

spleiß yang spliß gespliss yang

sprechen (du sprichst, er spricht; sprich!) sprach (spräche) gesproch yang

sprieß yang sproß (sprösse) gespross yang

springen tumbuh (spränge) gesprung yang

stechen (du stichst, er sticht; stich!) stach (stäche) gestoch yang

berdiri berdiri (stünde, stände) dari GeSTer

stehlen (du stiehlst, er stiehlt; stiehl!) stahl (stähle) gestohlen

steigen Stiege gestieg yang

sterben (du stirbst, stirbt stirb!) starb (rebus) gestorben

Stieben stob gestob yang

stinken bau gestunk yang

stoßen (du stößt, er stößt) Stiess gestoß yang

Streichen strok Gestrichen

Streit yang Stritt dari gestrit

tragen (du trägst, er trägt) trug getragen

treffen (di triffst, trifft;! Triffa) traf (träfe) getroffen

treiben Trieb Getriebe yang

triten (du trittst, er tritt; tritt!) trat (träte) getret yang

minuman jejak (tränke) getrunken

Trüg yang trog (tröge) getrog yang

Tun tat (täte) getan

yang Verlierer verlor (verrure) verloren

wachsen (du wächst, er wächst) wuchs (wüchse) yang gewachs

Wagen woge (woge) gewogen

waschen (du wäschst, er wäscht) wusch (wüsche) gewaschen gewasch yang

web wob, webte (wöbe) gewoben, gewebt

weicher yang wich yang GEWICHTE

Weisen Wiesen yang gewies

daripada w wandte, wendete gewandt, gewendet

werben (du wirbst, er wirbt; wirb!) warb geworb yang

werden (du wirst, er wird; werde!) wurde, [ward] (wurde) [D] worden

werfen (du wirfst, er wirft; wirf!) warf (würfe) geworf yang

berat kasut (wöge) gewogen

WA tongkat (wände) dari GEW

wissen (ich weiß, du weißt, er weiß) wußte (wüßte) gewusst

wollen (ich will, du willst, er will) wollte Gewollt

alat pemerah wrang (wränge) gewrung yang

Zeihen ziehen gezieh yang

ziehen zog gezogen

Zwinger zwang (zwänge) gezwung yang

PERKHIDMATAN TERJEMAHAN BAHASA INGGERIS KAMI BERMULA. UNTUK MAKLUMAT LANJUT : terjemahan bahasa Inggeris

Pautan Ditaja